stedenbouw en landschap

masterplan bedrijvenlandschap Kloosterstraat, Den Bosch 2002

Het masterplan Kloosterstraat is een integraal en innovatief ontwerp voor de nieuwste werklocatie van Den Bosch. Integraal omdat het stedenbouwkundige ontwerp en het landschapsplan onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Innovatief omdat de bebouwde ruimte super intensief wordt benut binnen een duurzame contour. Daarbuiten worden kansen geboden aan waterberging en natuurontwikkeling. Het plangebied, gelegen ten zuiden van de A2, de 'ring Den Bosch', is aangeduid als toekomstige bedrijvenlocatie met een omvang van circa 100 ha netto uitgeefbaar terrein. Van ondernemerszijde wordt de behoefte aan bedrijfsruimte van harte onderschreven. Vanuit de milieugroeperingen is er juist ernstig bezwaar. De ogenschijnlijk tegengestelde belangen zijn in het, samen met Buro Sant en Co, ontwikkelde masterplan met elkaar verenigd, op een zodanige wijze dat 'rood' en 'groen' beide aan kwaliteit winnen.

De twee bedrijvendorpen benutten de ruimte dermate intensief dat hetzelfde programma kan worden opgevangen in minder dan 50 ha netto uitgeefbaar terrein. 

De twee bedrijvenclusters worden, conform de vestigingstraditie van Brabant (donken), op de twee zandruggen aangelegd, waarbij de ellipsvormen voortkomen uit de richting van de zandruggen en de belangrijkste zichtlijnen. Beide bedrijvendorpen staan als zware bastions in het landschap, zodat het omringende landschap in geval van hoog water de retentiefunctie kan behouden. Bovendien wordt rond beide clusters een forse aarden wal opgeworpen, met grond die vrijkomt bij het bouwrijp maken van de locatie. 

Deze randen vormen een 'balkon'; een wandelpromenade op niveau voorzien van een dubbele rij monumentale bomen en diverse in paviljoens gehuisveste voorzieningen.

V08-A58_Avenue_Tilburg.html
T08-behoud_door_ontwikkeling,_Alphen_ad_Rijn.html